يکشنبه 04 مهر 1400 - 12:28

 

 

 

 

مقالات بتن خودتراکم

 مقاله مطالعه آزمایشگاهی پیرامون تأثیر استفاده از مخلوط های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم

بررسی خواص دوامی و مکانیکی بتن خودتراکم حاوی متاکائولین و پومیس

تأثیر شکل سنگدانه ها بر رفتار بتن خودتراکم پرمقاومت در فازهای خمیری و سخت شده 

بررسی خواص مکانیکی و رئولوژی بتن خودتراکم با استفاده از روش طراحی عاملی

تاثیر اندازه دانه های EPS بر خواص رئولوژیکی بتن سبک خودتراکم

تأثیر نوع و مقدار مواد افزودنی شیمیایی بر خصوصیات رفتاری بتن خودتراکم

بررسی اثر میزان متاکائولن و نانو سیلیس بر جمع شدگی ملات ماسه سیمان خودتراکم

تأثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه و سخت شده خودتراکم

تخمین مقاومت پیچشی بتن خودتراکم با استفاده از امواج فراصوت

بررسی خواص رئولوژی و مکانیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف فولادی

بررسی تنش چسبندگی میلگرد خورده شده در بتن خود تراکم- کد C-C40

بررسی خواص بتن سخت شده خودتراکم حاوی متاکائولن

تاثیر نوع فوق روان کننده بر خواص رئولوژیکی بتن های خودتراکم

بررسی تغییر اندازه سنگ دانه ها بر روی خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن خودتراکم سبک ساخته شده با پوکه معدنی

طراحی، ساخت و بررسی بعضی خواص مهندسی بتن خودتراکم با سنگدانه های بزرگ

بررسی تاثیر افزودن پودر شیشه ضایعاتی بر خواص مکانیکی ملات خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف

مقایسه تاثیر مواد پودری مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم (مطالعه موردی)

تأثیر شکل هندسی سنگدانه ها بر مقاومت فشاری و دوام بتن های خودتراکم پر مقاومت

بررسی خواص رئولوژیکی بتن خودتراکم تازه با استفاده از میکروسیلیس، متاکائولن و پودر سنگ آهک

تخمین مقاومت برشی تیر حاوی بتن خود تراکم به وسیله امواج فراصوت

بررسی تأثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خودتراکم الیافی

بررسی تاثیر استفاده از آب یونیزه بر میزان مصرف فوق روان کننده در بتن خود متراکم

اثر افزودنی های معدنی و ابعاد قالب بر پتانسیل جداشدگی استاتیکی بتن خود تراکم

 مقایسه اثر الیاف شیشه و نایلون بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم

تاثیر استفاده ترکیبی از خاکستر پوسته برنج و دوده سیلیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگا ه ها

ارزیابی جریان پذیری بتن خودتراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده

تاثیر عمل اوری داخلی توسط سبکدانه لیکا در کاهش جمع شدگی خودزا در بتن های خودمتراکم تکنولوژی بتن

خصوصیات مکانیکی بتن فوق توانمند خودمتراکم

تاثیر سبکدانه های پرلیت و اسکوریا در خواص حالت تازه و سخت شده بتن خودتراکم

تاثیر شرایط مختلف عمل آوری بر روی جذب آب اولیه بتن خود تراکم

ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت خمشی بتن های خودتراکم حاوی الیاف

مقایسه خواص بتن خودتراکم ساخته شده با مصالح مرند قوم و آناخاتون با بتن معمولی 

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی سنگدانه بازیافتی

اثر جایگزینی ماسه با ضایعات شیشه بر مقاومت کششی و خمشی بتن خودتراکم

کاربرد بتن خودتراکم در اجرای سازه ایوان مرکزی مصلی امام خمینی (ره) تهران

ارزیابی رئولوژی و فاز سخت شده طرح های اختلاط بتن خودتراکم مقاومت بالای کاربردی در سگمنت های خط 2 قطار شهری مشهد

بررسی و مقایسه روش های سنجش جذب انرژی بتن های الیافی خودتراکم سبک و معمولی

تاثیر عیار سیمان بر جذب آب بتن های خود تراکم دارای نسبت آب به سیمان برابر

بررسی مقاومت فشاری و نفوذ پذیری بتن خود تراکم با جایگزینی پوزولان های طبیعی، مصنوعی و سرباره

استفاده از پساب کارخانه های سنگ بری در تولید بتن های خود تراکم پرمقاومت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله مطالعه آزمایشگاهی پیرامون تأثیر استفاده از مخلوط های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم

بررسی خواص دوامی و مکانیکی بتن خودتراکم حاوی متاکائولین و پومیس

تأثیر شکل سنگدانه ها بر رفتار بتن خودتراکم پرمقاومت در فازهای خمیری و سخت شده 

بررسی خواص مکانیکی و رئولوژی بتن خودتراکم با استفاده از روش طراحی عاملی

تاثیر اندازه دانه های EPS بر خواص رئولوژیکی بتن سبک خودتراکم

تأثیر نوع و مقدار مواد افزودنی شیمیایی بر خصوصیات رفتاری بتن خودتراکم

بررسی اثر میزان متاکائولن و نانو سیلیس بر جمع شدگی ملات ماسه سیمان خودتراکم

تأثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه و سخت شده خودتراکم

تخمین مقاومت پیچشی بتن خودتراکم با استفاده از امواج فراصوت

بررسی خواص رئولوژی و مکانیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف فولادی

بررسی تنش چسبندگی میلگرد خورده شده در بتن خود تراکم- کد C-C40

بررسی خواص بتن سخت شده خودتراکم حاوی متاکائولن

تاثیر نوع فوق روان کننده بر خواص رئولوژیکی بتن های خودتراکم

بررسی تغییر اندازه سنگ دانه ها بر روی خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن خودتراکم سبک ساخته شده با پوکه معدنی

طراحی، ساخت و بررسی بعضی خواص مهندسی بتن خودتراکم با سنگدانه های بزرگ

بررسی تاثیر افزودن پودر شیشه ضایعاتی بر خواص مکانیکی ملات خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف

مقایسه تاثیر مواد پودری مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم (مطالعه موردی)

تأثیر شکل هندسی سنگدانه ها بر مقاومت فشاری و دوام بتن های خودتراکم پر مقاومت

بررسی خواص رئولوژیکی بتن خودتراکم تازه با استفاده از میکروسیلیس، متاکائولن و پودر سنگ آهک

تخمین مقاومت برشی تیر حاوی بتن خود تراکم به وسیله امواج فراصوت

بررسی تأثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خودتراکم الیافی

بررسی تاثیر استفاده از آب یونیزه بر میزان مصرف فوق روان کننده در بتن خود متراکم

اثر افزودنی های معدنی و ابعاد قالب بر پتانسیل جداشدگی استاتیکی بتن خود تراکم

 مقایسه اثر الیاف شیشه و نایلون بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم

تاثیر استفاده ترکیبی از خاکستر پوسته برنج و دوده سیلیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگا ه ها

ارزیابی جریان پذیری بتن خودتراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده

تاثیر عمل اوری داخلی توسط سبکدانه لیکا در کاهش جمع شدگی خودزا در بتن های خودمتراکم تکنولوژی بتن

خصوصیات مکانیکی بتن فوق توانمند خودمتراکم

تاثیر سبکدانه های پرلیت و اسکوریا در خواص حالت تازه و سخت شده بتن خودتراکم

تاثیر شرایط مختلف عمل آوری بر روی جذب آب اولیه بتن خود تراکم

ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت خمشی بتن های خودتراکم حاوی الیاف

مقایسه خواص بتن خودتراکم ساخته شده با مصالح مرند قوم و آناخاتون با بتن معمولی 

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی سنگدانه بازیافتی

اثر جایگزینی ماسه با ضایعات شیشه بر مقاومت کششی و خمشی بتن خودتراکم

کاربرد بتن خودتراکم در اجرای سازه ایوان مرکزی مصلی امام خمینی (ره) تهران

ارزیابی رئولوژی و فاز سخت شده طرح های اختلاط بتن خودتراکم مقاومت بالای کاربردی در سگمنت های خط 2 قطار شهری مشهد

بررسی و مقایسه روش های سنجش جذب انرژی بتن های الیافی خودتراکم سبک و معمولی

تاثیر عیار سیمان بر جذب آب بتن های خود تراکم دارای نسبت آب به سیمان برابر

بررسی مقاومت فشاری و نفوذ پذیری بتن خود تراکم با جایگزینی پوزولان های طبیعی، مصنوعی و سرباره

استفاده از پساب کارخانه های سنگ بری در تولید بتن های خود تراکم پرمقاومت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک