پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:7

 

 

 

 

تاثیر استفاده از مخلوط های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم

مطالعه آزمایشگاهی پیرامون تأثیر استفاده از مخلوط های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم

- جواد برنجیان - استادیار ، رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمدرضا مداحیان -
مدرس موسسه آموزش عالی طبری بابل، مهندسی مدیریت و ساخت، دانشکده مهندسی عمران
امید لطفی عمران -
دانشجوی دکتری سازه

چکیده مقاله

حجم مواد پودری مورد استفاده در بتن خودتراکم نسبت به سایر انواع بتن بیشتر است واین موضوع اهمیت جنس مواد پودری مورد استفاده دراین بتن را پررنگ تر می کند. مواد پودری مورد استفاده در این بتن علاوه بر تأثیر بر خواص پایداری بتن خودتراکم، تأثیر قابل توجهی نیز برخواص سخت شده بتن خواهد گذاشت. در این تحقیق سعی شده ضمن بررسی تأثیر استفاده از دوده سیلیس و زئولیت در مخلوط های دوجزئی تأثیر مواد یاد شده به صورت سه جزئی نیز بررسی شود و ضمن مقایسه نتایج، عملکرد مخلو طهای سه جزئی نسبت به مخلوط های دوجزئی و مخلوط شاهد (فاقد پوزولان) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در مجموع 10 مخلوط با مقادیر مختلف جایگزینی از هر یک از پودرهای یاد شده استفاده شد و آزمایش های نفوذ تسریع شده یون کلر (RCPT)، جذب آب و مقاومت الکتریکی بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج حاکی از بهبود نتایج در آزمایش های دوام مخلوط های سه جزئی نسبت به مخلوط دو جزئی می باشد.

 

کلیدواژه‌هابتن خودتراکم ، مخلوط سه جزئی ، پوزولان ، دوام

دانلود متن کامل

 

مطالعه آزمایشگاهی پیرامون تأثیر استفاده از مخلوط های سه جزئی حاوی دوده سیلیس و زئولیت بر دوام بتن خودتراکم

- جواد برنجیان - استادیار ، رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمدرضا مداحیان -
مدرس موسسه آموزش عالی طبری بابل، مهندسی مدیریت و ساخت، دانشکده مهندسی عمران
امید لطفی عمران -
دانشجوی دکتری سازه

چکیده مقاله

حجم مواد پودری مورد استفاده در بتن خودتراکم نسبت به سایر انواع بتن بیشتر است واین موضوع اهمیت جنس مواد پودری مورد استفاده دراین بتن را پررنگ تر می کند. مواد پودری مورد استفاده در این بتن علاوه بر تأثیر بر خواص پایداری بتن خودتراکم، تأثیر قابل توجهی نیز برخواص سخت شده بتن خواهد گذاشت. در این تحقیق سعی شده ضمن بررسی تأثیر استفاده از دوده سیلیس و زئولیت در مخلوط های دوجزئی تأثیر مواد یاد شده به صورت سه جزئی نیز بررسی شود و ضمن مقایسه نتایج، عملکرد مخلو طهای سه جزئی نسبت به مخلوط های دوجزئی و مخلوط شاهد (فاقد پوزولان) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در مجموع 10 مخلوط با مقادیر مختلف جایگزینی از هر یک از پودرهای یاد شده استفاده شد و آزمایش های نفوذ تسریع شده یون کلر (RCPT)، جذب آب و مقاومت الکتریکی بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج حاکی از بهبود نتایج در آزمایش های دوام مخلوط های سه جزئی نسبت به مخلوط دو جزئی می باشد.

 

کلیدواژه‌هابتن خودتراکم ، مخلوط سه جزئی ، پوزولان ، دوام

دانلود متن کامل

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک