پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:24

 

 

 

 

 

جلوگیری از شکست زود هنگام تیرهای بتنی مسلح حاوی بتن سبک تقویت شده با میلگرد GFRP

علی صدر ممتازی - دانشیار و عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
کسری مومنی نژاد -
دانشجوی کارشناس ارشد عمران - سازه، پردیس، دانشگاه گیلان

چکیده مقاله:

به طور کلی در تقویت خمشی تیر بتن آرمه با FRP مدهای گسیختگی را می توان به 2 بخش گسیختگی در تیر بتنی تقویت نشده و گسیختگی در تیر تقویت شده با FRP تقسیم کرد. گسیختگی های خمشی تیر معمولی بتن آرمه شامل گسیختگی نرم (تسلیم آرماتور) و گسیختگی ترد (خرد شدگی بتن) است. گسیختگی مصالح FRP و شکست زود هنگام و ناگهانی تیرهای تقویت شده با این مصالح در اثر جدا شدن ناگهانی مصالح FRP از بتن و یا همراه با پوشش بتن در ناحیه ی کششی، مد های اصلی شکست تیر تقویت شده با FRP می باشند. در این مقاله روش هایی برای جلوگیری از خرد شدگی ترد در ناحیه فشاری و همچنین جدا شدن ناگهانی مصالح FRP از بتن در ناحیه ی کششی تیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی کارایی این روش ها یک برنامه آزمایشگاهی اجرا شد که در آن 8 تیر بتنی مسلح حاوی بتن سبک به ابعاد 160×100×1200 میلی متر ساخته شده و تحت آزمایش بارگذاری 4 نقطه ای استاتیکی قرار گرفتند. از بین تیرها، 2 تیر به عنوان تیر کنترل (بدون تقویت) و دیگر تیرها با تقویت توسط میلگرد GFRP و میلگرد فولادی به ترتیب در وجه کششی و فشاری به روش NSM و تقویت برشی پوشش بتن در ناحیه کششی توسط میلگردهای فولادی L شکل (روشS.B.M ) بارگذاری شدند. با تقویت همزمان ناحیه فشاری و پوشش بتن در ناحیه کششی، از خرد شدگی ترد در ناحیه فشاری و همچنین جدا شدن ناگهانی میلگرد GFRP از بتن، در ناحیه ی کششی تیر جلوگیری به عمل آمده و ظرفیت باربری و شکل پذیری (Δu⁄Δy) در این تیرها به ترتیب به میزان 54%  و 93% نسبت به تیرهای کنترل افزایش پیدا کرد.

 

کلیدواژه‌ها:

تقویت خمشی، تیر بتنی مسلح، بتن سبک، خرد شدگی ترد، GFRP ، FRP، NSM

 

دانلود متن کامل

جلوگیری از شکست زود هنگام تیرهای بتنی مسلح حاوی بتن سبک تقویت شده با میلگرد GFRP

علی صدر ممتازی - دانشیار و عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
کسری مومنی نژاد -
دانشجوی کارشناس ارشد عمران - سازه، پردیس، دانشگاه گیلان

چکیده مقاله:

به طور کلی در تقویت خمشی تیر بتن آرمه با FRP مدهای گسیختگی را می توان به 2 بخش گسیختگی در تیر بتنی تقویت نشده و گسیختگی در تیر تقویت شده با FRP تقسیم کرد. گسیختگی های خمشی تیر معمولی بتن آرمه شامل گسیختگی نرم (تسلیم آرماتور) و گسیختگی ترد (خرد شدگی بتن) است. گسیختگی مصالح FRP و شکست زود هنگام و ناگهانی تیرهای تقویت شده با این مصالح در اثر جدا شدن ناگهانی مصالح FRP از بتن و یا همراه با پوشش بتن در ناحیه ی کششی، مد های اصلی شکست تیر تقویت شده با FRP می باشند. در این مقاله روش هایی برای جلوگیری از خرد شدگی ترد در ناحیه فشاری و همچنین جدا شدن ناگهانی مصالح FRP از بتن در ناحیه ی کششی تیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی کارایی این روش ها یک برنامه آزمایشگاهی اجرا شد که در آن 8 تیر بتنی مسلح حاوی بتن سبک به ابعاد 160×100×1200 میلی متر ساخته شده و تحت آزمایش بارگذاری 4 نقطه ای استاتیکی قرار گرفتند. از بین تیرها، 2 تیر به عنوان تیر کنترل (بدون تقویت) و دیگر تیرها با تقویت توسط میلگرد GFRP و میلگرد فولادی به ترتیب در وجه کششی و فشاری به روش NSM و تقویت برشی پوشش بتن در ناحیه کششی توسط میلگردهای فولادی L شکل (روشS.B.M ) بارگذاری شدند. با تقویت همزمان ناحیه فشاری و پوشش بتن در ناحیه کششی، از خرد شدگی ترد در ناحیه فشاری و همچنین جدا شدن ناگهانی میلگرد GFRP از بتن، در ناحیه ی کششی تیر جلوگیری به عمل آمده و ظرفیت باربری و شکل پذیری (Δu⁄Δy) در این تیرها به ترتیب به میزان 54%  و 93% نسبت به تیرهای کنترل افزایش پیدا کرد.

 

کلیدواژه‌ها:

تقویت خمشی، تیر بتنی مسلح، بتن سبک، خرد شدگی ترد، GFRP ، FRP، NSM

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک