پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:10

 

 

 

 

Enter Title

بهبود رفتار تیرهای تقویت شده در برش به روش WWS در مقایسه با روش EBR و NSM

 

سعید صادقیان - دانشجوی کارشناسی ارشد سازهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن اعتمادی عیدگاهی -
استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا -
استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده مقاله:

تقویت و ترمیم سازه ها از موضوعات بسیار مهم در علم سازه محسوب می گردد و در این میان، تقویت تیرهای بتن آرمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات انجام گرفته در زمینه ی تقویت تیرهای بتن آرمه همواره معطوف به تقویت این سازه ها درمقوله ی خمش بوده است و تحقیقات در ترمیم و تقویت این اعضای سازهای در زمینه ی برش مقالات اندکی را شامل شده است. علت پیچدگی مکانیزم انتقال برش در تیرهای بتن آرمه، تعداد عوامل تاثیر گذار در این امر می باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی تلاش شده است تاثیر تعداد لایه ها و آرایش ورق تقویتی CFRP  به روش EBR و NSM و WWS در شکل پذیری و رفتار بار - جابه جایی تیرهای تقویت شده بتنی در معرض شکست برشی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج به دست آمده در هر دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج حاصل شده نشان داد که بهسازی برشی تیرها با روش WWS ظرفیت باربری و شکل پذیری این تیرها را به طور بسیار مطلوبی افزایش می دهد.

 

کلیدواژه‌ها:

تقویت برشی، تیرهای بتن آرمه، ورقه های تقویتی CFRP، روش  EBR، روش  NSM، روش  WWS

 

بهبود رفتار تیرهای تقویت شده در برش به روش WWS در مقایسه با روش EBR و NSM

بهبود رفتار تیرهای تقویت شده در برش به روش WWS در مقایسه با روش EBR و NSM

 

سعید صادقیان - دانشجوی کارشناسی ارشد سازهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن اعتمادی عیدگاهی -
استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا -
استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده مقاله:

تقویت و ترمیم سازه ها از موضوعات بسیار مهم در علم سازه محسوب می گردد و در این میان، تقویت تیرهای بتن آرمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات انجام گرفته در زمینه ی تقویت تیرهای بتن آرمه همواره معطوف به تقویت این سازه ها درمقوله ی خمش بوده است و تحقیقات در ترمیم و تقویت این اعضای سازهای در زمینه ی برش مقالات اندکی را شامل شده است. علت پیچدگی مکانیزم انتقال برش در تیرهای بتن آرمه، تعداد عوامل تاثیر گذار در این امر می باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی تلاش شده است تاثیر تعداد لایه ها و آرایش ورق تقویتی CFRP  به روش EBR و NSM و WWS در شکل پذیری و رفتار بار - جابه جایی تیرهای تقویت شده بتنی در معرض شکست برشی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج به دست آمده در هر دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج حاصل شده نشان داد که بهسازی برشی تیرها با روش WWS ظرفیت باربری و شکل پذیری این تیرها را به طور بسیار مطلوبی افزایش می دهد.

 

کلیدواژه‌ها:

تقویت برشی، تیرهای بتن آرمه، ورقه های تقویتی CFRP، روش  EBR، روش  NSM، روش  WWS

 

بهبود رفتار تیرهای تقویت شده در برش به روش WWS در مقایسه با روش EBR و NSM


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک